Adatvédelmi szabályzat

1.AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Csete Nikoletta ev.
Adószám: 67360916-1-39
E-mail: csetenia@gmail.com
Telefon: +3630/857-65-07
Honlap: www.isteniszeretet.hu

2.AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A workshopokra, tréningekre, képzésekre történő jelentkezéssel, és regisztrációval, valamint a hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;
  • b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

3.A PROGRAMOKRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS (WORKSHOP, TRÉNING, KÉPZÉS):

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név: az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
E-mail: az esetleges kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges
Telefonszám: opcionális, az esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja
Adószám: számlázáshoz szükséges
Számlázási adatok (név, cím): számlázáshoz szükséges

A fenti adatokat Csete Nikoletta azért kéri el a regisztrációkor, mert korlátozott a programok férőhelye, s az ehhez helyszínül szolgáló termek befogadóképessége, és így követi nyomon az adott programra regisztráló személyek számát. Ezenkívül előfordulhat olyan eset is, amikor különböző okok miatt esetleg megváltozik a program helyszíne és/vagy időpontja. Az ilyen esetekben Csete Nikoletta e-mailben vagy telefonon értesíti a regisztrált személyeket a változásról.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

Név, adószám, cím vonatkozásában csak a valósan megadott regisztrációs névvel lehetséges részt venni a programon.

Telefonszám megadása nem kötelező (opcionális), de megadása bármilyen változás esetén gyorsabb és pontosabb tájékoztatásra ad lehetőséget.

A programokra történő jelentkezéskor Ön írásban nyilatkozik arról, hogy a programok keretében megszerzett ismereteket bizalmasan, kizárólag az Ön személyes fejlődéséhez, továbbképzéséhez használja, és arra mások tanítását nem kísérli meg. Az Ön életének megfelelően használhatja a programok során megszerzett ismereteket. Minden más együttműködési keretet a szóbeli vagy írásbeli szerződés tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Csete Nikoletta az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a csetenia@gmail.com e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

3.4. Hozzáférés az Ön által megadott adatokhoz

Ezekhez az adatokhoz kizárólag Csete Nikoletta fér hozzá.

4.HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
E-mail cím és név: a megadott e-mail címre és névre küldi ki a hírlevelet

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Csete Nikoletta az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a csetenia@gmail.com e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Emellett minden egyes e-mail láblécében is jól látható módon szerepelnek a leiratkozáshoz szükséges információk.

4.4. Az oldalon jelenleg NEM üzemel hírlevél küldő szolgáltatás, csak a friss Blog bejegyzésekről informáló üzenet.

5.KLIENSEK VISSZAJELZÉSE, REFERENCIÁK

Csete Nikoletta kizárólag olyan visszajelzéseket helyez el a honlapon, amelyek tulajdonosaival szóbeli megállapodást kötött, ami keretén belül a kliensei engedélyezték a felületen történő megjelenésüket teljes névvel, vagy keresztnévvel ellátva. Minden kint lévő személy az engedélyével hozzájárult a GDPR hatályos vonatkozású adatmegosztáshoz is (amit meg is ismertek).

6.AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

6.1.  Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az  Ön  által  megadott  személyes  adatokhoz Csete Nikoletta, mint adatkezelő férhet csak hozzá feladatának  ellátása  érdekében,  így  például  elszámolások és nyilvántartások készítése, valamint szervezési célból. Emellett Csete Nikoletta képviseletét  ellátó  ügyvéd  szintén megismerheti  a  személyes  adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

Csete Nikoletta csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatait harmadik félnek, így például:

  • a) az Önt érintő  ügyben  bírósági  eljárás  indul, és  az  eljáró  bíróság  számára szükséges  az  Ön  személyes  adatait  tartalmazó  iratok  átadása,
  • b) a rendőrség  megkeresi Csete Nikolettát,  és  a  nyomozáshoz  az  Ön  személyes adatait  tartalmazó  iratok  továbbítását  kéri.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

6.2.  Adatbiztonsági  intézkedések

Csete Nikoletta az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag saját maga számára hozzáférhető módon, papír alapon (felnőttképzési szerződések), illetve online tárhelyen (Google Drive) tárolja. Az online tárhelyhez való hozzáféréshez kétlépcsős azonosítás szükséges, ami a jelszó megadása mellett egy SMS-ben küldött, hat számjegyű azonosító kód megadását is szükségessé teszi, így az Ön adata maximálisan védve van. Csete Nikoletta mindent megtesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

7.AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

7.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön  az  1.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  tájékoztatást  kérhet  Csete Nikolettától,  hogy  tájékoztassa Önt az alábbiakról:

  • a) milyen személyes adatait,
  • b) milyen jogalapon,
  • c) milyen adatkezelési céllal,
  • d) milyen forrásból,
  • e) mennyi ideig kezeli,
  • f) Csete Nikoletta kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított  hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Csete Nikoletta az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött  levélben teljesíti.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Csete Nikoletta módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor megváltoztathatja  az e-mail címét vagy postai elérhetőségét. Csete Nikoletta az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött  levélben  teljesíti.

7.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Csete Nikoletta törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet Csete Nikoletta abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső  szabályzat őt a személyes adatok további tárolására kötelezi (pl. felnőttképzési szerződés). Ilyen eset például az, ha az irattárolásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Ha nincs ilyen kötelezettség, Csete Nikoletta az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül  teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím)  küldött levélben értesíti Önt.

7.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Csete Nikoletta zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által  megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy Csete Nikoletta jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági  vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig tovább tárolja az Ön  személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

7.5.  Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben Csete Nikoletta az Ön személyes adatait közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás  céljából  továbbítaná, illetve  felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

8.ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén előzetes megbeszélést követően a módosítani kívánt adattal kapcsolatban, polgári pert kezdeményezhet Csete Nikolettával szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek

Y